Jesteś tutaj

Licencja

SERWISU USŁUG WWWYDAWNICZYCH

SELFPUBLISHER


 

DEFINICJE:


AUTOR – Użytkownik, który po zalogowaniu się w Serwisie udostępnia swoje treści, w zakresie, który sam wskazał, w sposób, który sam wybrał, i w celu, który sam określił. Autor może udostępniać treści w Serwisie (np. w blogowni) lub/i poprzez Serwis (np. w sklepie) lub/i poprzez oprogramowanie Serwisu (generując ibuka w Serwisie i ściągając pliki na swój dysk, aby nimi swobodnie rozporządzać).
 
TREŚCI - Serwis umożliwia udostępnianie przez Autora różnych rodzajów treści m. in. Ibuków, Utworów, Blogów, Profilu Autora, Recenzji.
 
UDOSTĘPNIANIE, PUBLIKOWANIE, ZAMIESZCZANIE TREŚCI - ujawnianie treści przez Autora. To decyzja Autora, wyrażana poprzez zatwierdzenie treści do publikacji w wybrany sposób (np. ibuk, utwór), w wybranym miejscu Serwisu (np. sklep, blogownia) oraz wybranym zakresie (całość, fragment). Udostępnianie oznacza np. możliwość przeczytania treści Autora przez innych Użytkowników w Serwisie lub/i pobrania treści w formie ibuka.
 
IBUK – Autor, który korzysta z bezpłatnego konta Użytkownika, może dodać do sklepu ibuka w postaci już ustalonej w formacie ePub, MOBI, pdf. Autor, który korzysta z Autorskiego Stanowiska Pracy (ASP – usługa odpłatna) może oprócz tego wygenerować ibuka (ustalić treści w formacie ePub, MOBI, pdf)  w Serwisie, po czym skierować go do pobieralni lub sklepu Serwisu albo/i zgrać pliki ustalone w Serwisie na swój dysk i następnie swobodnie nimi rozporządzać.
 
KLIENT - oznacza Użytkownika, który po zalogowaniu się pobrał kopię ibuka w Serwisie, aby ją wykorzystywać zgodnie z warunkami licencji udzielonej przez Autora.
 
SERWIS SELFPUBLISHER, SERWIS - oznacza firmę Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk albo platformę pod adresem selfpublisher.pl
 

ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Aby rozpocząć korzystanie, w szczególności udostępnianie treści oraz pobieranie i kupowanie, trzeba zarejestrować się w Serwisie. W chwili rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami Licencji Serwisu, miał możliwość skorzystania z niezależnej opinii prawnej, i licencję zaakceptował bez zastrzeżeń.
2.    Wszystkie treści w Serwisie Selfpublisher podlegają ochronie prawnej, którą normuje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
3.    Licencja określa warunki, na których Autor zamieszczający treści w Serwisie udziela Serwisowi oraz Klientom licencji na ich wykorzystanie. W szczególności warunki licencji do ibuków dostępnych w Serwisie.
4.    Kontakt w sprawie licencji: selfpublisher@selfpublisher.pl

ARTYKUŁ 2. OŚWIADCZENIA AUTORA

1.    Autor oświadcza, że jest jedynym twórcą treści, które opublikował w Serwisie, udostępnił poprzez Serwis lub/i w Serwisie wygenerował w formie ibuka.
2.    Autor oświadcza, że treści mają charakter oryginalny i zapewnia, że zostały przez niego wykonane pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy publikowaniu tego rodzaju treści, oraz z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.
3.    Autor oświadcza, że treści nie naruszają w żadnym punkcie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu udostępnienia dzieła w Serwisie lub wygenerowania w formie ibuka z użyciem oprogramowania Serwisu.
4.    Autor oświadcza, że prawa autorskie do treści nie są w niczym ograniczone w zakresie objętym tą licencją i korzystanie z utworu przez Klientów i Serwis nie będzie naruszać praw osób trzecich.
5.    Autor oświadcza, że za wszelkie naruszenia przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną, zwalniając tym samym Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej i prawnej wynikającej z udostępnienia treści w Serwisie lub/i poprzez Serwis lub/i poprzez oprogramowanie Serwisu, a w szczególności z odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa autorskie mogły zostać naruszone publikacją, oraz z odpowiedzialności wynikającej z naruszenia przez Autora w udostępnianych treściach ogólnych przepisów aktualnie obowiązującego prawa.
6.    Autor oświadcza, że wprowadził treści na swoje konto Użytkownika dobrowolnie oraz że przyjął do wiadomości i zaakceptował bez zastrzeżeń, iż Serwis stanowi zautomatyzowaną platformę organizacyjno-techniczną do jego samodzielnej działalności wydawniczej tj. że Serwis stanowi narzędzie mechaniczne do wydawania przez niego treści elektronicznym nakładem własnym w formie np. ibuka, utworu, bloga, co m. in. oznacza że to Autor jako wydawca własnych dzieł zarządza dystrybucją własnych treści w Serwisie, poprzez Serwis lub przy wykorzystaniu oprogramowania Serwisu w sposób w pełni wybrany przez siebie, a także we własnym imieniu, na własną rzecz oraz na własną odpowiedzialność.
7.    Autor oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie swoich treści w lub/i przez Serwis we wskazany przez siebie sposób i we wskazanym zakresie bez istotnych modyfikacji oraz wyraża zgodę na konwersje formatu jego pliku danych w witrynie Selfpublisher, niezbędne do osiągnięcia tych celów, które zlecił Serwisowi do realizacji. 
8.    Autor oświadcza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował, że każda jego decyzja o udostępnianiu treści w Serwisie lub/i generowania ibuka przy wykorzystaniu oprogramowania Serwisu oznacza jednoczesną automatyczną decyzję w sprawie zakresu licencji dla Użytkowników (w tym Klientów), a także jednoczesną i automatyczną decyzję o udzieleniu licencji dla Serwisu w takim zakresie który jest niezbędny do realizacji woli Autora; w szczególności w zakresie niezbędnym dla Serwisu jako pośrednika w udzielaniu licencji Autora Klientom.
9.    Autor oświadcza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował, że Serwis dystrybuuje i generuje jedynie ibuki bez zabezpieczeń, w szczególności bez Watermarki i bez DRM.
10.  Autor oświadcza, że przyjął do wiadomości i zaakceptował, że ibuki wygenerowane w Serwisie są automatycznie sygnowane stopką Serwisu w stopce ibuka, a także sygnowane oznaczeniami Serwisu poza zwierciadłem tekstu np. w przypadku formatu pdf paginą w postaci poziomej linii i napisu „selfpublisher.pl”.
 

ARTYKUŁ 3. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.    Serwis automatycznie sygnuje nazwą Użytkownika wszystkie treści które Autor publikuje w witrynie, a także automatycznie opatruje notą o zastrzeżeniu praw utwory i blogi Autora wyświetlane w Serwisie oraz ibuki Autora generowane w Serwisie.
2.    Serwis automatycznie zamieszcza stopkę Serwisu oraz sygnuje swoimi oznaczeniami ibuki generowane w systemie, przy użyciu oprogramowania Serwisu.
3.    Ibuki pobrane z Serwisu chroni uczciwość Klienta-Internauty, gdyż Serwis dystrybuuje i generuje jedynie ibuki bez zabezpieczeń, w szczególności bez Watermarki i bez DRM.
4.    W przypadku zmiany stanu prawnego treści, które Autor udostępnia w Serwisie, na Autorze ciąży bezwarunkowy i bezzwłoczny obowiązek:
  1. działania poprzez własne konto Użytkownika w sposób i zakresie adekwatnym do nowej sytuacji prawnej,
  2. powiadomienia Serwisu o zmianie stanu prawnego.
 

ARTYKUŁ 4. LICENCJA DLA KLIENTA

1.    Poprzez pobranie ibuka Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń, że jest w 100% odpowiedzialny za należytą ochronę praw autorskich Autora, a także że będzie honorowo wywiązywać się ze swojej licencyjnej umowy z Autorem.
2.    Na korzystanie z kopii ibuka pobranej w Serwisie Selfpublisher Autor udziela Klientowi wieczystej i niecedowalnej licencji w takich granicach: kopia ibuka jest przeznaczona wyłącznie do własnego użytku osobistego tak samo jak szczoteczka do zębów. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie (w tym drukowanie na drukarce), montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Kopia zakupiona w Serwisie Selfpublisher nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
3.    Licencja obowiązuje do momentu jej zakończenia. Licencję można zakończyć poprzez skasowanie ibuka. Po zakończeniu trwania umowy Klient zobowiązany jest zaprzestać wykorzystywania ibuka do jakichkolwiek celów, zniszczyć lub usunąć wszystkie kopie i archiwa zawartości lub materiałów towarzyszących, oraz na pisemne żądanie potwierdzić wobec Autora spełnienie tych wymagań.
 

ARTYKUŁ 5. LICENCJA DLA SERWISU

1.    Licencja udzielona Serwisowi jest wieczysta, globalna, niewyłączna i obejmuje pola eksploatacji, niezbędne aby ziściła się wola Autora, wyrażona poprzez jego każdorazowe działanie na koncie Użytkownika tj. akty publikacji elektronicznym nakładem własnym w poszczególnych miejscach Serwisu np. Pobieralnia, Sklep, Profil Autora. W przypadku ibuka licencja Serwisu jest najszersza i, w zależności od decyzji Autora w sprawie miejsca (sklep, pobieralnia) oraz warunków (wskazana cena brutto albo zero złotych) udostępniania tych treści Klientom, obejmuje udzielanie dalszych licencji odpłatnie lub nieodpłatnie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami; rozpowszechnianie treści skierowanych przez Autora do bezpłatnego pobierania w całości lub w części w celach promocyjnych lub reklamowych; wykorzystanie treści przez Serwis w materiałach promocyjnych w wersji elektronicznej, drukowanej, wizualnej, audiowizualnej; obrót nośnikami treści; zwielokrotnianie i utrwalanie treści techniką cyfrową; wprowadzanie treści do obrotu przez strony internetowe i nośniki cyfrowe; publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie treści.
2.    Autor w każdym momencie może wypowiedzieć umowę licencyjną poprzez wycofanie treści z Serwisu.
3.    Wycofanie treści Autora z Serwisu wymaga, aby Autor zalogował się na koncie Użytkownika i samodzielnie je wykasował, a w przypadku ibuków żeby oznakował je do wycofania ze sklepu/pobieralni przez Serwis. Alternatywę stanowi wszczęcie przez Autora procedury zakończenia współpracy, która ma za skutek skasowanie konta Użytkownika ze wszystkimi treściami. (patrz: „Procedury Administratora”) 
 

ARTYKUŁ 6. ZASTRZEŻENIA, SPRAWY TECHNICZNE

1.    Serwis zastrzega, że prawo Autora do wycofania treści z Serwisu jest ograniczone zobowiązaniami, które Autor na platformie Serwisu już podjął wobec Klientów, którym udzielił licencji, w szczególności Klientów, którzy mu wnieśli opłatę licencyjną. Dlatego Autor wyraża zgodę na sporządzenie przez Serwis kopii gwarancyjnej ibuka, który został przez niego udostępniony do sprzedaży lub/i pobierania bezpłatnego oraz powierza tę kopię Serwisowi, zastrzegając jej wykorzystanie przez Serwis wyłącznie do celów ograniczonych jego funkcją realizatora umów licencji zawartych pomiędzy Klientami oraz Autorem, i zastrzegając jej wykorzystanie tylko w okresie pomiędzy wycofaniem ze sklepu/pobieralni ibuka oznakowanego przez Autora do wycofania oraz upływem terminów, które Autor już wcześniej zagwarantował tym Klientom, jacy skorzystali z jego oferty.
  1. Z chwilą zakończenia swojej funkcji wymienionej w artykule 6 par. 1 Serwis kasuje kopię gwarancyjną ibuka, kończąc swoją licencję, o czym powiadamia Autora.
2.    Ponieważ Autor w Serwisie ma inny zakres możliwości działania poprzez bezpłatne konto Użytkownika oraz inny poprzez Autorskie Stanowisko Pracy (konto o uprawnieniach technicznych rozszerzonych za opłatą), Serwis informuje że samodzielne wycofanie treści z Serwisu przez Autora wymaga dostępu do konta Użytkownika o identycznych parametrach technicznych jak to, którym Autor dysponował w chwili wprowadzania treści. Serwis zastrzega, że to Autor ponosi koszt dostępu do konta o rozszerzonych uprawnieniach (ASP) zarówno w celu wprowadzenia treści do Serwisu jak i ich wycofania. Zasady i warunki dostępu do ASP są opisane w regulaminie tej usługi. (patrz: regulamin usługi ASP)
 

ARTYKUŁ 7. WYNAGRODZENIE AUTORA, ROZLICZENIA Z SERWISEM

1.    Wynagrodzenie Autora stanowi 100% honorarium, zapłaconego przez Klienta.
2.    Autor jest obowiązany sam zapłacić niezbędne podatki od tej kwoty, a także prowizję Serwisu w terminach przepisanych prawem i umową, którą zawarł z Serwisem w chwili wystawiania ibuka. Warunki i zasady rozliczeń z Autorem zawiera „Umowa z Użytkownikiem, który wystawia w Serwisie swojego ibuka”

ARTYKUŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Tryb w kwestiach spornych jest zawarty w „Zasadach i warunkach korzystania z Serwisu Selfpublisher”.
2. Sprawy nieuregulowane w dokumencie rozstrzyga Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) oraz Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.)