Jesteś tutaj

Umowy


POBIERZ - WYDRUKUJ - ZACHOWAJ


Spis treści:

 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE ODPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH – AUTORSKIE STANOWISKO PRACY - ASP 1-3

 2. ANEKS: USŁUGA ASP 2 LUB/I ASP 3

 3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z OFERTY WWW (WIRTUALNE WSPARCIE WYDAWNICZE)

 4. ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW LICENCJI (KOPII IBUKÓW)

 5. ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW CZYTNIKÓW, KSIĄŻEK TRADYCYJNYCH (DRUKOWANYCH) I DROBNYCH PRZEDMIOTÓW

 UMOWA O ŚWIADCZENIE ODPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH – AUTORSKIE STANOWISKO PRACY - ASP 1-3Serwis Usług WWWydawniczych Selfpublisher, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony i zarządzany przez Selfpublisher s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-313) przy ul. Sękocińskiej 20 lok. 27, NIP 7010420977, REGON 147195283. Firmy wspólników działają na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma Iwona Liliana Konieczna z siedzibą 01-494 Warszawa, J. Kaden-Bandrowskiego 5/82 została zarejestrowana 9 września 2013 r., NIP 5270019325, REGON 013208035, firma Selfpublisher Paweł Tomczyk z siedzibą 02-695 Warszawa, Orzycka 8/3 została zarejestrowana 8 grudnia 2013 r. NIP 5212647453, REGON 146997974. Kapitał zakładowy spółki, zarejestrowanej w III US Warszawa Śródmieście 18 kwietnia 2014 r. ma wartość dziesięć tysięcy złotych.

Kontakt z Administratorem: selfpublisher@selfpublisher.pl
 

Definicje
AUTOR, UŻYTKOWNIK – zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który po zalogowaniu się w Serwisie na swoim bezpłatnym koncie wykupił usługę ASP polegającą na rozszerzeniu możliwości tego konta przez okres 31 dni; w szczególności po to aby udostępniać w Serwisie, poprzez Serwis lub z wykorzystaniem oprogramowania Serwisu treści chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) – w tym zawierać umowy licencji z Klientami za pośrednictwem Serwisu.
 
SERWIS, SKLEP – platforma do zawarcia tej transakcji oraz firma Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk
 
Słownictwo niezdefiniowane określają definicje ze „Słownika Języka Polskiego” PWN.
 

INFORMACJA O OFERCIE ASP 1-3
Umowę o usługi ASP 1-3 może zawrzeć jedynie Użytkownik Serwisu tj. taka osoba, która zaakceptowała bez zastrzeżeń Regulamin, w tym Licencję i Politykę Prywatności oraz zarejestrowała i zalogowała się w Serwisie. Uprawnienia Użytkownika z tytułu ASP1-3 są dodatkowe/uzupełniające w stosunku do uprawnień i zobowiązań źródłowych z tytułu posiadania bezpłatnego konta Użytkownika tj. strony nadal wiąże Regulamin Serwisu, a w następnej kolejności jednoczesna umowa o świadczenie usług odpłatnych przez Serwis.
 
Usługa Autorskie Stanowisko Pracy jest odpłatna i oferowana w trzech wariantach:
 • ASP1 – Liberator
 • ASP2 – WWW- asysta Techniczna
 • ASP3 – WWW-korekta
Usługi z oferty ASP1-3 można swobodnie łączyć.
 
ASP 1 to usługa elektroniczna, która polega na rozszerzeniu uprawnień technicznych konta Użytkownika w Serwisie na wykupioną liczbę okresów.
ASP 2 – WWW- asysta Techniczna oraz ASP3 – WWW-korekta to pakiet usług, który składa się z dwóch elementów:
 1. usługi elektronicznej ASP1 (rozszerzenie uprawnień konta Użytkownika na wykupioną liczbę okresów);
 2. usługi zdalnej (odpowiednio: usługi technicznej asysty lub korekty tekstu).
Poprzez zakup usługi ASP1 następuje automatyczne zawarcie niniejszej umowy o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych. Poprzez zakup usługi ASP2 lub ASP 3 następuje zawarcie niniejszej umowy o świadczenie ASP 1 wraz z aneksem „Dodatkowe warunki i zasady realizacji zamówienia ASP 2 lub/i ASP 3”.
 

INFORMACJA O USŁUDZE ASP1
ASP 1 to usługa, która polega na czasowym (okresowym) rozszerzeniu uprawnień technicznych bezpłatnego konta Użytkownika w Serwisie oraz samoobsłudze Autora.
Rozszerzenie uprawnień konta Użytkownika następuje wyłącznie na tym komputerze, poprzez który dokonano zakupu usługi ASP.
Rozszerzenie uprawnień technicznych konta oznacza uzyskanie dostępu do dodatkowej funkcjonalności tj.  elektronicznego gabinetu Autora (Autorskiego Stanowiska Pracy), zaopatrzonego w selfpublisher, czyli wielofunkcyjny mechanizm, który obsługuje:
 1. Utwór – narzędzie do publikacji w działaniu podobne do bloga;
 2. konwertor treści wprowadzonych do Utworu na ibuka ePub, MOBI, pdf;
 3. dystrybucję ibuka (sklep/pobieralnia) lub/i zgrywanie plików na dysk Autora.
 
W ramach usługi Autor otrzymuje też dostęp do rozbudowanego profilu (własnej strony), zintegrowanego z mechanizmami systemowymi. Aktywność twórcza Autora oznacza wzbogacanie tego profilu o tworzące się automatycznie np. witryny z linkami, a także  automatyczne wyświetlanie się linków na profil Autora w Serwisie (Pobieralnia, Sklep, Blogownia, Utworownia, Zapowiedzi Wydawnicze, Galeria Autorów, strona główna).
 
Autor jest uprawniony zamieszczać na profilu linki zewnętrzne i in. materiały, które służą prezentacji jego zawodowego dorobku, życiorysu lub/i oferty albo biznesowego otoczenia w sposób, który określa Regulamin.
 
Po wygaśnięciu umowy i powrocie uprawnień konta Użytkownika do stanu podstawowego (po dezaktywacji usługi), Autor traci dostęp do elektronicznego gabinetu tj. nie może już dodawać, aktualizować, wycofywać treści z Serwisu, posługując się Utworami, Blogami, Zapowiedziami, a także zakładkami na swoim profilu. Odtąd strona okres 12 kalendarzowych miesięcy od chwili aktywowania usługi ASP stanowi wizytówkę Autora w sieci: treści Autora są nadal przechowywane i wyświetlane w Serwisie, lecz Autor ma do nich dostęp tylko z pozycji Czytelnika. W tym również czasie awatar/zdjęcie Autora, zamieszczone na jego profilu, wraz z jego nazwą Użytkownika i tytułem ostatnio dodanego Utworu można znaleźć w galerii Autorów w Serwisie.
 
Po upływie 12 kalendarzowych miesięcy od zakupu usługi ASP treści na koncie Użytkownika ulegają likwidacji, za wyjątkiem ibuków Autora, które są udostępniane w Serwisie na podstawie innej umowy. Po ewentualnym ponownym rozszerzeniu uprawnień konta Autor od nowa uzyskuje dostęp do elektronicznego gabinetu, a jeżeli to nastąpiło przed upływem 12 miesięcy od poprzedniej aktywacji, to także do swoich treści i może je swobodnie edytować, modyfikować, dodawać i kasować. Jednocześnie od nowa ustanawia się 12-miesięczny termin przechowywania treści Autora (od daty ponownej aktywacji).
 
Usługa ASP1 jest świadczona w okresach. Jeden okres wynosi 31 dni, liczone od momentu aktywacji usługi, co następuje automatycznie w chwili, gdy do Serwisu przychodzi raport z transferuj.pl lub PAYPAL o otrzymaniu zapłaty.
 
W przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu dwóch lub więcej okresów świadczenia usługi drogą jednorazowego zakupu (wrzucenia na raz do koszyka), strony zawierają umowę, która trwa przez odpowiednią wielokrotność liczby 31 dni tj. w przypadku zakupu 3 okresów ASP, strony są związane jedną umową, która trwa przez 93 dni i automatycznie wygasa od razu po upływie tego terminu. Jednak w przypadku dokupienia podczas trwania tej umowy, w dowolnym momencie, jednego lub więcej okresów dowolnej usługi z oferty ASP, ta umowa zostaje automatycznie przedłużona o wykupioną wielokrotność liczby 31 dni.
 

Zasady i warunki zakupu oraz realizacji usługi ASP 1
W okresie rozruchu Serwisu usługa ASP 1 jest dostępna wyłącznie w promocji oraz jest limitowana. Promocja trwa od 10 kwietnia do 17 października 2014 r. i jest przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych. W tym okresie każdy uprawniony Użytkownik może zakupić maksymalnie 12 okresów usługi ASP1 po cenie: 12,30 zł/1 okres.
Zamówienia przyjmujemy przez całą dobę (elektroniczny koszyk). Ceny w Serwisie są brutto (uwzględniają VAT). Oferty w sklepie to zaproszenie do składania zamówień.
 
Warunkiem zakupu jest prawidłowa rejestracja oraz zalogowanie Użytkownika, podanie prawdziwych danych oraz opłacenie zakupu. Poprzez zakup usługi ASP Autor składa także  szereg oświadczeń.
 

Wymagane oświadczenia Autora składane poprzez zakup usługi ASP1
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że przyjął do wiadomości i zaakceptował bez zastrzeżeń, że świadczenie usług odpłatnych ASP 1-3 przez Serwis jest niemożliwe w przypadku np. braku lub utraty przez Użytkownika uprawnień czy możliwości dostępu do jego bezpłatnego konta.
 
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że jest pełnoletnią osobą fizyczną, uprawnioną do promocji tj. zakupu ASP po cenie 12,30 zł/ 1 okres usługi ASP 1.
 
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że dane, które wprowadził podczas zakupu usługi ASP (imię, nazwisko, adres mail do korespondencji, adres) są zgodne ze stanem faktycznym, a także że wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
 
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że przyjął do wiadomości, iż korzystając z pośrednictwa systemu teleinformatycznego Serwisu Selfpublisher uzyskuje możliwość rozpoczęcia aktywności, która nakłada na niego szczególną odpowiedzialność oraz obowiązki określone ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), ustawą z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami) i innymi ustawami, w tym rozległym ustawodawstwem podatkowym.
 
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać prawa i Regulaminu, a w szczególności zobowiązuje się wykorzystywać Serwis i jego oprogramowanie do udostępniania tylko i wyłącznie takich treści, których udostępnienie nie poskutkuje urzędowym lub/i wiarygodnym zgłoszeniem do Serwisu – w szczególności o:
 1. naruszeniu przez Użytkownika praw do własności intelektualnej;
 2. bezprawnym charakterze treści Serwisu lub związanej z nimi działalności w związku z treściami Użytkownika;
 3. naruszeniu zasad dozwolonego użytkowania konta Użytkownika w związku z obecnością lub/i aktywnością Użytkownika w Serwisie;
 4. niedozwolonych treściach na stronie, w związku z obecnością lub/i aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że przyjął do wiadomości i zaakceptował, że używa możliwości technicznych Serwisu do publikacji swoich treści elektronicznym nakładem własnym tj. we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami i kosztami (łącznie z pokryciem uzasadnionych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego), w przypadku dowolnego roszczenia, wniesionego przez osoby trzecie w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie lub z wykorzystaniem przez Użytkownika oprogramowania Serwisu.
 
Poprzez zakup usługi ASP Użytkownik składa oświadczenie, że będzie ze szczególną starannością przestrzegał „Instrukcji dla selfpublisherów”, która precyzuje standard techniczny i wydawniczy treści w Serwisie oraz zasady współpracy z Serwisem.
 
Nieprawidłowość jednego lub więcej oświadczeń Autora stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Serwis umowy o świadczenie usługi ASP nawet ze skutkiem natychmiastowym lub/i wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie nieodpłatnych usług elektronicznych bez okresu wypowiedzenia, co może być związane z zablokowaniem lub/i skasowaniem konta Użytkownika, bez prawa do zwrotu za niewykorzystany okres usługi odpłatnej oraz bez prawa do odszkodowania czy rekompensaty dla Użytkownika za skutki jw.
 

Warunki płatności
Za zakup usług w Serwisie można zapłacić e-przelewem lub kartą kredytową, wydaną w Polsce lub za granicą. Płatności za zakupy są rozliczane za pośrednictwem:
 1. transferuj.pl - – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://transferuj.pl, adres e-mail: kontakt@transferuj.pl
 2. system PayPal
 3. Zawarcie umowy potwierdza mail z Serwisu, automatycznie wysłany do Klienta w chwili, gdy nadchodzi raport o zapłacie.
 4. Wystawiamy fakturę na żądanie.
 

Czas do namysłu
Za zamówiony produkt należy zapłacić w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia (liczy się data wpływu zamówienia), chyba że strony ustaliły inaczej.
Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni są automatycznie anulowane. Serwis wtedy nie jest zobowiązany do realizacji usługi; umowa nie zostaje zawarta.
 

Reklamacje
 1. Reklamacje należy składać na adres sklepatselfpublisher.pl lub na piśmie na adres sklepu (w stopce).
 2. We wniosku reklamacyjnym należy podać prawdziwe dane wraz z dokładnym adresem do korespondencji, datę zakupu i dokładną nazwę produktu (lub prościej: numer reklamowanego  zamówienia - ta informacja jest na koncie Użytkownika), opis powodu reklamacji, a także sprecyzować żądania.
 3. Termin odpowiedzi pisemnej: 14 (czternaście) dni.
 

Zwroty
Autorskie Stanowisko Pracy to „świadczenie, które z uwagi na charakter nie może zostać zwrócone”. Świadczenie usługi, za zgodą konsumenta, rozpoczynamy od razu tj. przed upływem terminu 10 dni, dlatego Klientowi nie przysługuje zwrot płatności za ASP.
 

Prawa autorskie, zasady korzystania z produktów
Zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy Autor zobowiązany jest do:
 1. bezwzględnego przestrzegania polskiego prawa obowiązującego w dniu wprowadzania przez Autora treści do Serwisu a także w dniu udostępniania treści w Serwisie lub generowania w oparciu o oprogramowanie serwisu;
 2. bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, w tym regulaminów szczegółowych które normują zasady publikacji w Serwisie;
 3. udzielania Klientom oraz Serwisowi licencji w zakresach niezbędnych do prawidłowego wykonywania tej umowy;
 4. ochrony swojego hasła, skrzynki mailowej oraz konta Użytkownika przed dostępem wszelkich osób trzecich w sposób zwyczajowo przyjęty dla ochrony kont w banku.
 
Wszelkie prawa do Serwisu Selfpublisher oraz jego treści w tym treści Autora są zastrzeżone.
 
Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Serwisu lub/i na rzecz Autora lub/i na rzecz dowolnych osób i podmiotów trzecich jakichkolwiek majątkowych praw autorskich.
 

Informacje dodatkowe
Zakup ASP uprawnia do obniżki stawki prowizji Serwisu od sprzedaży ibuków Autora według zasad w „Umowie z Użytkownikiem, który wystawia w Serwisie swojego ibuka”.
 
W przypadku dowolnych wątpliwości, co do tego czy Użytkownik może złożyć komplet prawidłowych oświadczeń poprzez zakup usługi ASP lub w sprawie konsekwencji składania nieprawdziwych oświadczeń tj. skorzystania z promocji oraz zniżek stawki prowizji przez osoby nieuprawnione, prosimy aby Użytkownik przed zakupem nawiązał kontakt z prawnikiem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej oceny prawnej własnej sytuacji dokonanej przez Użytkownika, a do świadczenia usługi przystępuje po otrzymaniu zapłaty.
 
Serwis przysyła Autorowi automatyczne powiadomienia (na tydzień i na jeden dzień) przed datą powrotu rozszerzonych uprawnień konta Użytkownika do stanu podstawowego, po to aby dezaktywacja usługi ASP nie zaskoczyła Autora np. podczas pracy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki i konsekwencje sytuacji, w której Autor nie dokona zamierzonych czynności w czasie obowiązywania umowy stron, w szczególności Serwis nie przedłuża gratis dostępu do rozszerzonych uprawnień konta.  
 
Zakupy okresów w obrębie oferty ASP się sumują, a realizację pakietu usług zdalnych można rozpocząć w dowolnej chwili. (Np. jeżeli Użytkownik najpierw kupił ASP w wersji Liberator, lecz się okazało że potrzebuje pomocy, to może już w trakcie dokupić ASP2 (z Techniczną Asystą) i najpierw zrealizować zamówienie z Asystą, a dopiero potem kontynuować umowę, która dotyczy Liberatora.
 
Jeden miesiąc (najlepiej pierwszy w Serwisie) „Technicznej Asysty” (ASP2) może wystarczyć, żeby Autor podjął działalność w pełni samodzielną.
 
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przedwcześnie, niechcący lub z nieświadomości, jak działają narzędzia dostępne na ASP1. W elektroniczne biurko Autora są wbudowane pomocne informacje, można też zwrócić się z zapytaniem do Pomocy Technicznej (zostawić pytanie na forum). Wszelką działalność jakkolwiek związaną z publikacją treści Autor podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 

ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych ASP1 to umowa okresowa, na czas ściśle oznaczony i nie wymaga wypowiedzenia; wygasa automatycznie wraz z rozszerzonymi uprawnieniami technicznymi konta Użytkownika.
W przypadku wykupienia jednego okresu świadczenia usługi (31 dni), powrót uprawnień konta do stanu podstawowego (bezpłatne konto Użytkownika) następuje automatycznie po upływie pełnych 774 godzin (31 x 24 godziny) od momentu aktywacji usługi.
 

SYTUACJE SZCZEGÓLNE
W przypadku śmierci Autora odpowiednio powiadomiony Serwis jest uprawniony i obowiązany bezpłatnie przekształcić graficzny wygląd jego strony oraz noty biograficznej, a także w miarę możliwości utrzymywać i konserwować stronę z jego treściami do chwili, gdy zarząd nad prawami autorskimi Autora obejmą spadkobiercy, lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od chwili śmierci Autora. Serwis jest uprawniony do złożenia spadkobiercom Autora propozycji z oferty Opus finit.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Autor jest zobowiązany wydrukować i zachować swoją umowę/umowy z Serwisem, a także zanotować numer/numery zamówień dot. zakupu usług ASP1-3 oraz dodatkowy identyfikator, który może otrzymać od Serwisu.
Na żądanie z Serwisu Autor poddaje się procedurom identyfikacji.
 
Wypełniając warunek z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) zakazuje się udostępniania w Serwisie lub z wykorzystaniem oprogramowania Serwisu treści o charakterze bezprawnym, jakkolwiek związanych z działalnością o cechach bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje. Zakazuje się także bezprawnego działania oraz naruszania dobrych obyczajów.
Dokonując zakupu usługi ASP, Użytkownik akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
 
W sytuacjach spornych obowiązują „Zasady korzystania z Serwisu Selfpublisher” („Sytuacje sporne”). Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą poprzez mediację. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu rozpatrzy go właściwy sąd powszechny.
 
 
 

ANEKS: USŁUGA ASP 2 LUB/I ASP 3


 
 • realizacja usług asysty wydawniczej (ASP 2) oraz korekty (ASP 3) odbywa się na zasadach określonych w regulaminach zakupu usług WWW, ale na warunkach promocyjnych i przy wykorzystaniu systemu komunikacji, którym dysponuje Autorskie Stanowisko Pracy (system PW czyli Prywatnych Wiadomości).
 • mail z Serwisu potwierdza przyjęcie zadatku od Klienta na poczet usług Serwisu, a umowa zostaje zawarta, gdy strony dokonają niezbędnych ustaleń szczegółowych, połączonych z odbiorem od Klienta np. listy pytań czy materiałów.
 • prawidłowa realizacja usług ASP 2 i ASP 3 wymaga współpracy z Serwisem i dochowania procedur współpracy oraz kontaktu określonych w tej umowie; odstąpienie od tych procedur oznacza zerwanie umowy;
 • poprzez zakup usługi ASP2 Użytkownik składa oświadczenie, że jest pełnoletnią osobą fizyczną, uprawnioną do udziału w promocji tj. zakupu usługi ASP 2 po cenie 123 zł za rozszerzenie uprawnień technicznych konta Użytkownika za 1 okres świadczenia usługi + 1 okres usługi Techniczna Asysta;
 • poprzez zakup usługi ASP2 Użytkownik składa oświadczenie, że jest pełnoletnią osobą fizyczną, uprawnioną do udziału w promocji tj. zakupu usługi ASP 3 po cenie 123 zł za rozszerzenie uprawnień technicznych konta Użytkownika za 1 okres świadczenia usługi + podwójną korektę 4 arkuszy wydawniczych tekstu;
 • Użytkownik wnosi zadatek na koszta Asysty Technicznej i Obsługi WWW-korekta, i od tej chwili ma 1 (jeden) miesiąc na dostarczenie swoich pytań dot. obsługi Serwisu lub 3 (trzy) miesiące na dostarczenie tekstu w objętości zamówionej do korekty. Po upływie jw. okresów zobowiązanie Serwisu wobec Klienta wygasa.
 • przez „korektę poprawnościową” w ramach usługi ASP 3 rozumie się dostosowanie tekstu do norm języka polskiego, co nie oznacza redakcji materiału.
 • przez „arkusz wydawniczy tekstu” rozumie się 20,5 strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków liczonych ze spacjami) tj. 36.900 znaków ze spacjami. Cztery (4) arkusze znormalizowanego maszynopisu wynosi 147600 zn.
 

Realizacja usługi ASP 2
 • Realizacja usługi ASP 2: uprawnienia konta Użytkownika w Serwisie (element ASP1) są rozszerzane automatycznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Serwisu;
 •  „Techniczna Asysta” jest aktywowana przez Serwis niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Serwisu w dni robocze, w godzinach 10-16.00. Autor otrzymuje z Serwisu informację o rozpoczęciu świadczenia poprzez system PW (prywatnych wiadomości), który znajduje się w elektronicznym Gabinecie Autora (np. menu kontekstowe na dole ekranu, prawy dolny róg);
 • „Techniczna asysta” odpowiada na zapytania związane z praktyczną obsługą Autorskiego Stanowiska Pracy lub/i korzystaniem z usług Serwisu. Przyjmuje pytania w dni robocze, w godzinach 10-16.00. Odpowiedzi gwarantuje w ciągu 12-24 godzin. Dla usprawnienia, prosimy o listy pytań.
 •  „Techniczna asysta” może zaproponować Użytkownikowi pobranie odpowiedniego dokumentu z Pobieralni Serwisu, przesłać link z Forum, oraz link z sieci.
 

Realizacja usługi ASP 3
 • Realizacja usługi ASP 3: uprawnienia konta Użytkownika w Serwisie (element ASP1) są rozszerzane automatycznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Serwisu;
 • Usługa WWW-korekta jest aktywowana niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Serwisu w dni robocze, w godzinach 10-16.00.
 • Autor otrzymuje z Serwisu informację o rozpoczęciu świadczenia przez system PW (prywatnych wiadomości), który znajduje się w jego elektronicznym Gabinecie (np. menu kontekstowe na dole ekranu), a także adres mailowy, na który należy przesłać swój tekst do zakupionej korekty oraz pytania dot. oczekiwań Klienta np. w sprawie terminu. Gdy strony już ustalą harmonogram pracy, to sporządzają zrzuty ekranowe ustaleń, które precyzują kształt ich umowy, co oznacza jej zawarcie, po czym przystępują do realizacji.
 • Po przesłaniu wykonanej korekty, Klient ma 7 (siedem) dni na akceptację. Brak uwag uważa się za przyjęcie działa oraz skwitowanie Serwisu.
 

GWARANCJE
 • Klient jest zobowiązany wydrukować i zachować swoją umowę/umowy z numerem zamówienia a także dodatkowy identyfikator, który może otrzymać od Serwisu – w trakcie świadczenia usług Serwis może zadawać mu pytania identyfikacyjne dot. tych danych i in. szczegółów umowy;
 • Klient jest zobowiązany zrobić, wydrukować i zachować zrzuty ekranu, dokumentujące jego kontakt z Serwisem, który inicjuje realizację usług zdalnych (ASP2-3)
 

 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z OFERTY WWW (WIRTUALNE WSPARCIE WYDAWNICZE) 

Serwis Usług WWWydawniczych Selfpublisher, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony i zarządzany przez Selfpublisher s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-313) przy ul. Sękocińskiej 20 lok. 27, NIP 7010420977, REGON 147195283. Firmy wspólników działają na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma Iwona Liliana Konieczna z siedzibą 01-494 Warszawa, J. Kaden-Bandrowskiego 5/82 została zarejestrowana 9 września 2013 r., NIP 5270019325, REGON 013208035, firma Selfpublisher Paweł Tomczyk z siedzibą 02-695 Warszawa, Orzycka 8/3 została zarejestrowana 8 grudnia 2013 r. NIP 5212647453, REGON 146997974. Kapitał zakładowy spółki, zarejestrowanej w III US Warszawa Śródmieście 18 kwietnia 2014 r. ma wartość dziesięć tysięcy złotych.
 
Kontakt z Administratorem: selfpublisher@selfpublisher.pl
W dziale z usługami WWW wspierają nas Użytkownicy (freelancerzy) oraz firmy partnerskie. Możliwości naszego zespołu można osądzić po wyglądzie naszej strony oraz naszych ibuków: oferujemy Ci pracę lub doradztwo tych ludzi, którzy stworzyli tę stronę.
 
 
Wirtualne Wsparcie Wydawnicze to zbiorcza nazwa oferty usług redakcyjno-wydawniczych, zdalnie świadczonych przez Serwis. Obecnie w ofercie:
 • korekta poprawnościowa,
 • redakcja tekstu,
 • wydawnicza recenzja wewnętrzna;
 • projekt okładki ibuka do publikacji w Serwisie;
 • Asysta Techniczna (ekspresowe indywidualne konsultacje);
 • ogłoszenia drobne w Serwisie;
 

Ogólne warunki i zasady zakupu usług WWW
Informacje o produktach na stronach internetowych sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert (zamówień) w sklepie.
Serwis posługuje się wyłącznie cenami brutto (z podatkiem VAT).
Wystawiamy faktury na żądanie.
Zamówienia są przyjmowane w Serwisie w formie elektronicznej przez całą dobę za pomocą formularza (funkcja koszyka).
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług WWW w Serwisie jest:
prawidłowa rejestracja oraz zalogowanie Użytkownika,
prawidłowe wypełnienie formularza (podanie prawdziwych danych),
opłacenie zakupu.
Mail z Serwisu potwierdza przyjęcie zadatku od Klienta na poczet usług Serwisu.
Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy strony dokonają mailem niezbędnych ustaleń szczegółowych, połączonych z odbiorem od Klienta niezbędnych materiałów.
 

FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za usługi Serwisu są rozliczane za pośrednictwem:
transferuj.pl - serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej:https://transferuj.pl, adres e-mail: kontakt@transferuj.pl
system PayPal
 
W Serwisie można zapłacić e-przelewem z wybranych banków lub kartą kredytową, wydaną w Polsce lub za granicą.

CZAS DO NAMYSŁU

Klient jest obowiązany zapłacić za zamówiony produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zamówienia (liczy się data wpływu zamówienia), chyba że strony ustaliły inaczej.
Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni zostają automatycznie anulowane (nie są realizowane). Umowa nie zostaje zawarta i strony nie mają zobowiązań.
 

REALIZACJA USŁUG WWW: warunki, zasady
Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną lub/i telefonicznie. Podczas realizacji usług WWW Klient otrzymuje powiadomienia automatyczne lub/i nawiązuje niezbędny kontakt z Serwisem według procedur komunikacji; odstąpienie od procedur oznacza zerwanie/ naruszenie umowy. W szczególności korespondencja mailowa z Serwisem zawsze toczy się w trybie „odpowiedz nadawcy”, żeby zachować ciągłość komunikacji.
 
Klient, który podejmuje działalność o charakterze wydawniczym honoruje prawa wykonawców usług, wykonanych przez Serwis (np. korekcie, autorom zdjęć, projektantowi okładki przysługuje ujawnienie nazwiska w związku z publikacją ich dzieła – z kolei recenzja wewnętrzna nie może zostać przez Autora opublikowana).
 
Koszt dodatkowej łączności z Serwisem, niezbędnej podczas realizacji niektórych usług Klient pokrywa we własnym zakresie.
 
Terminy wykonania usług WWW: Serwis określa w ofercie w sklepie orientacyjny czas potrzebny na realizację zamówienia np. „korekta 1 arkusza wydawniczego tekstu – 24 godziny”. W przypadku zakupu większej ilości takich jednostek naraz, zwłaszcza dotyczących jednego dzieła – maksymalny termin powstaje poprzez zsumowanie wszystkich terminów w koszyku. Przykładowo: zakup 3 pakietów korekty z terminem 4 dni dla każdej daje nam maksymalnie 3x4 = 12 dni. Zakup (dla przygotowania jednego tekstu) 2 pakietów korekty poprawnościowej z terminem 4 dni dla każdej oraz 2 pakietów redaktorskich z terminem 5 dni dla każdego wynosi maksymalnie 2x4 + 2x5 = 18 dni. Ostateczne terminy są ustalane mailowo po aktywacji usługi, w ścisłym porozumieniu z Klientem.
 

USŁUGI REDAKCYJNE: KOREKTA, REDAKCJA, RECENZJA WYDAWNICZA
Serwis pracuje (opowiada na listy od Klientów) wyłącznie w dni robocze, w godz. 10-16.00, chyba że strony ustalą inaczej.
Realizacja usług redakcyjnych (korekta poprawnościowa, redakcja tekstu, wydawnicza recenzja wewnętrzna) zaczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu raportu potwierdzającego wpłatę zadatku Klienta do Serwisu. Rozpoczyna ją wysłanie maila na adres do kontaktu wskazany przez Klienta z powitaniem i instrukcją.
W ciągu miesiąca (31 dni) następującego po tej dacie, Klient przesyła do Serwisu niezbędne materiały na adres selfpublisher@selfpublisher.pl tj. odpowiada w trybie „odpowiedz nadawcy”.
Po przesłaniu pracy Klient otrzymuje z Serwisu raport (np. czy liczba znaków zgadza się z opłaconym zamówieniem) oraz ankietę, dopasowaną do potrzeb zamówienia i propozycję harmonogramu pracy nad zamówieniem. Po otrzymaniu odpowiedzi i akceptacji harmonogramu przez Klienta, Serwis przesyła potwierdzenie wspólnych ustaleń. Ten moment precyzuje domknięcie i ostateczne zawarcie umowy przez strony.
Po przesłaniu wykonanej pracy, Klient ma 7 (siedem) dni na akceptację. Brak uwag uważa się za skwitowanie Serwisu z kontraktu.
        

USŁUGI GRAFIKA
Serwis pracuje (opowiada na listy od Klientów) wyłącznie w dni robocze, w godz. 10-16.00, chyba że strony ustalą inaczej.
Realizacja usług grafika zaczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu raportu potwierdzającego wpłatę zadatku Klienta do Serwisu. Rozpoczyna ją wysłanie maila na adres do kontaktu wskazany przez Klienta z powitaniem i instrukcją.
W ciągu 7 (siedmiu) dni od zapłaty, Klient Klient przesyła do Serwisu na adres selfpublisher@selfpublisher.pl (tj. odpowiada w trybie „odpowiedz nadawcy”) krótką informację o swoim dziele i jego przeznaczeniu tj. informację o produkcie, który ma firmować zlecona okładka, a także załącza przykłady prac graficznych, które robią na nim największe wrażenie – wskazuje styl czy kierunek, prezentuje swoje plastyczne oczekiwania. Jeżeli jest sprecyzowana wizja czy wyobrażenie, prosimy o opis lub/i rysunek.
Serwis przesyła potwierdzenie przyjęcia dyspozycji i harmonogram – może też zadać pytania, przesłać zdjęcia lub grafiki z naszych zasobów jako propozycję. W umówionym terminie Klient zatwierdza projekt okładki, precyzując uwagi. Po odbiorze w ciągu 3 (trzech) dni wnosi końcowe poprawki. Następnie ma 7 (siedem) dni na ostateczną akceptację.
 

TECHNICZNA ASYSTA
„Techniczna asysta” odpowiada na zapytania związane z obsługą Autorskiego Stanowiska Pracy lub/i korzystaniem z usług Serwisu. Pracuje w dni robocze, w godzinach 8-22.00, chyba że strony ustalą inaczej. Płacisz za kwadrans, który serwisant poświęci na rozwiązanie tylko Twojego konkretnego problemu, związanego z obsługą ASP – za rozmowę indywidualną i bezpośrednią.
 
„Techniczna asysta” może zaproponować Użytkownikowi pobranie odpowiedniego dokumentu z Pobieralni Serwisu, przesłać link z Forum, oraz link z sieci.
 
Realizacja usług asysty zaczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu raportu potwierdzającego wpłatę zadatku Klienta do Serwisu. Rozpoczyna ją wysłanie maila na adres do kontaktu wskazany przez Klienta w ciągu 2 godzin od wpłynięcia potwierdzenia zapłaty (ale wyłącznie w godzinach pracy „Technicznej asysty”) otrzymasz mailem numer telefonu komórkowego lub/i wykaz innych możliwości łączności z Serwisem, przez które w danym terminie można nawiązać natychmiastowy kontakt z fachowcem.
Dla lepszego wykorzystania czasu, za który zapłaciłeś, sporządź listę pytań albo krótko opisz swój problem z obsługą ASP w trybie „odpowiedz nadawcy”, a po kilku minutach nawiąż bezpośredni kontakt z serwisantem. Bądź przygotowany na pytanie identyfikacyjne – musisz znać numer swojego zamówienia.
 
Po rozmowie dostaniesz maila z krótkim streszczeniem – i, jeżeli to będzie potrzebne, drobną poradę gratis – która może uprzedzić inne pytania.
 
Uwaga, serwisant zna się na praktycznym zastosowaniu oprogramowania Serwisu – nie jest informatykiem ani redaktorem. 
 

OGŁOSZENIA DROBNE W SERWISIE
Serwis pracuje wyłącznie w dni robocze, w godz. 10-16.00, chyba że strony ustalą inaczej. Przyjmujemy tylko ogłoszenia drobne, które dotyczą branżowo-fachowych ofert pracy/ zleceń i zmieszczą się w 123 znakach (wliczając adres do kontaktu). Dzielimy je na dwa rodzaje:
 1. ogłoszenia z pośrednictwem Serwisu (wtedy są zamieszczane z podaniem maila Serwisu do kontaktu – a my Klientowi niezwłocznie przesyłamy wszystkie odpowiedzi)
 2. ogłoszenia bez pośrednictwa Serwisu (wtedy podajesz swój adres)
Po zapłacie napisz mail na adres  drobne@selfpublisher.pl, podając w tytule numer swojego zamówienia w sklepie, wraz z tekstem ogłoszenia.
Ogłoszenia są wprowadzane do Serwisu w dni robocze, 1 x na dobę, w godz. 8-12.00 oraz wiszą przez 14 dni kalendarzowych. Po zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie dostajesz mailem zrzut ekranu jako potwierdzenie wykonania. Zdjęcie ogłoszenia potwierdzamy mailem (z podziękowaniem).
 

PRZEMÓWIENIE NA ZAMÓWIENIE
W ofercie Serwisu są usługi świadczone przez doświadczonych Autorów, a zaleta systemu sprzyja zachowaniu anonimowości.
Realizacja usługi „Przemówienie na zamówienie” wymaga krótkiego kontaktu telefonicznego realizatora usługi z tą osobą, która będzie wygłaszać przemówienie.
Realizacja usługi zaczyna się bezzwłocznie po wpłynięciu raportu potwierdzającego wpłatę zadatku Klienta (ale w godzinach pracy Serwisu). Rozpoczyna ją wysłanie maila na adres do kontaktu wskazany przez Klienta - z ankietą. Musimy się (ogólnie) dowiedzieć, jaka to okazja? Jakie masz doświadczenie w takich występach? Do kogo będziesz przemawiać? Na jaki temat?
Oprócz ankiety, dostaniesz numer telefonu oraz terminy, w których możesz się skontaktować z realizatorem Twojego zamówienia. Klient może też zaproponować inną formę kontaktu. Jesteśmy od tego, żeby Ci zapewnić pełną anonimowość. Po udzieleniu odpowiedzi na tę ankietę dochodzi do kontaktu realizatora zamówienia z Klientem.
Podczas ich rozmowy zostają zawarte ostateczne ustalenia dotyczące terminu i in. szczegółów kontraktu – następnie Klient otrzyma je w formie maila; ten moment oznacza zawarcie formalnej umowy z Serwisem.
Serwis przesyła mailem w ustalonym terminie tekst przemówienia. Klient ma 7 (siedem) dni na przyjęcie pracy. Brak reakcji oznacza zakończenie kontraktu.
 

REKLAMACJE DOT. USŁUG

Reklamacje prosimy składać na adres sklep@selfpublisher.pl lub na piśmie na adres siedziby Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk, 02-313 Warszawa, Sękocińska 20 lok. 27.
We wniosku reklamacyjnym należy podać swoje prawdziwe dane wraz z dokładnym adresem do korespondencji tradycyjnej, datę zakupu i dokładną nazwę produktu, opis powodu reklamacji, a także sprecyzować żądania.
Termin odpowiedzi pisemnej: 14 (czternaście) dni od wpływu reklamacji.

INFORMACJE KOŃCOWE

Złożenie zamówienia oznacza, że Klient wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji elektronicznej do zawierania umów, składania zamówień i tworzenia innej dokumentacji.
Złożenie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wyraża zgodę na otrzymanie elektronicznej faktury.
Przez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Selfpublisher s. c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
 
 


ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW LICENCJI (KOPII IBUKÓW) 

Serwis Usług WWWydawniczych Selfpublisher, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony i zarządzany przez Selfpublisher s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-313) przy ul. Sękocińskiej 20 lok. 27, NIP 7010420977, REGON 147195283. Firmy wspólników działają na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma Iwona Liliana Konieczna z siedzibą 01-494 Warszawa, J. Kaden-Bandrowskiego 5/82 została zarejestrowana 9 września 2013 r., NIP 5270019325, REGON 013208035, firma Selfpublisher Paweł Tomczyk z siedzibą 02-695 Warszawa, Orzycka 8/3 została zarejestrowana 8 grudnia 2013 r. NIP 5212647453, REGON 146997974. Kapitał zakładowy spółki, zarejestrowanej w III US Warszawa Śródmieście 18 kwietnia 2014 r. ma wartość dziesięć tysięcy złotych.
Kontakt: sklep@selfpublisher.pl lub na adres firmy.

DEFINICJE:

AUTOR – człowiek, który tworzy utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz udostępnia je w postaci cyfrowej np. w postaci ibuków - w pobieralni lub sklepie Serwisu Selfpublisher; zazwyczaj to stały Użytkownik Serwisu, który korzysta z usługi Autorskie Stanowisko Pracy, stwarzającej mu różne możliwości prezentacji swoich dokonań – poglądów, życiorysu – oraz osobowości.
IBUK – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF, MOBI lub EPUB. Postanowiliśmy spolszczyć nazwę „ebook” i zobaczyć, czy się przyjmie jak kiedyś.., powiedzmy: „dybuk”. (Naturalnie  ładniej brzmi „jebuk”, i chyba ma więcej podstaw formalnych, no ale…)
ZAKUP IBUKA – pod tym pojęciem rozumiemy udzielenie Klientowi licencji przez Autora ibuka oraz pobranie w Serwisie kopii tego ibuka przez Klienta. To umowa Internautów: umowa pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Serwis dostarcza im platformy technicznej, organizuje warunki do transakcji, zapewnia możliwość odbioru towaru oraz obsługuje rozliczenia, ale nie jest stroną ich umowy: Serwis sprzedaje na zlecenie i w imieniu Autora, przyjmując kwotę wpłaconą przez Klienta w powiernictwo. Naturalnie Klient nie płaci prowizji.
INFORMACJA HANDLOWA – każdy ibuk w sklepie ma swoją stronę (profil). Tą stroną zarządza Autor: strona zawiera opis książki, który ujmuje nie tylko kwestie techniczne (np. cenę ibuka oraz formaty zapisu dostępnych plików), lecz także inne informacje o utworze oraz jego Autorze.
PDF – tu: format ibuków, który najlepiej się sprawdza na komputerach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach może sprawiać problemy. 
MOBI - format zapisu ibuków, polecany na czytniki, tablety i smartfony. Wymaga specjalnego oprogramowania (jest darmowe). MOBI jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, zwłaszcza na urządzeniach Kindle.
EPUB – format zapisu ibuków, dobry do odczytywania na czytnikach, tabletach i smartfonach; przede wszystkim: smartfonach.
KOMPLET – w Serwisie Czytelnik kupuje zawsze komplet rozszerzeń, które dla danej pozycji udostępnił jej Autor (odpowiednie oznakowania znajdziesz w opisie każdego produktu, trzeba więc te opisy starannie czytać). Serwis dąży do tego, żeby każdy mógł czytać nieustannie, na dowolnym urządzeniu: zacząć książkę w domu na komputerze, kontynuować w metrze na czytniku lub smartfonie, a w pracy jechać na tablecie – jednak to Autorzy, w ramach ogólnej Licencji Serwisu, decydują w sprawie udostępniania rozszerzeń, wyceny (wysokości honorariów brutto) oraz promocji swoich ibuków. W ogóle, decydują o wszystkim, co dotyczy ich pracy - no i przyjmują za to całą odpowiedzialność.
OCHRONA PRODUKTU – sprzedajemy i generujemy tylko pliki bez zabezpieczeń (nie ma u nas plików z Watermarką oraz DRM). Zakładamy, że kto pobiera ibuka w Serwisie, ten potrafi przeczytać ze zrozumieniem także naszą umowę licencyjną. Uważamy, że uczciwość Klientów lepiej ochroni ibuki od zabezpieczeń technicznych. Sądzimy, że każdy potrafi się wczuć w skórę Autora, bo każdy uważa za złe oraz niesprawiedliwe, gdy to jemu nie płacą za jego pracę – lub, gdy to jego oszukują. Czas też pomyśleć o ludziach w wieku dojrzałym, którym zabezpieczenia ibuków realnie utrudniają dostęp do elektronicznych książek.
 

OGÓLNE INFORMACJE

W Serwisie Selfpublisher, zanim kupi się książkę, można nabrać pewności, że chce się związać się z tym właśnie Autorem umową wieczystej licencji; jedynym chyba dozgonnym ślubem w XXI wieku.
Ibuki w naszym sklepie zostały napisane przez członków naszej społeczności. Postępy w pracy Autorów, ich dokonania można obejrzeć: najczęściej wystarczy kliknąć na link z nazwą/nazwiskiem Autora, który wystawił ibuka, aby trafić na stronę z jego prezentacją, blogami, utworami - czyli rozpocząć Wirtualne Spotkanie Autorskie.
Przed zakupem warto zajrzeć do czytelni danego Autora oraz do pobieralni – wielu Autorów udostępnia fragmenty sprzedawanych ibuków. To pozwoli ocenić sposób przygotowania oraz treść książek danego Autora.
Naprawdę nigdzie się nie spieszy, tu nie piekarnia. A poza tym ibuki można – na naszych targach książki elektronicznej - zamawiać przez okrągłą dobę.

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem zamówienia, Klient powinien zapoznać się z informacją handlową (opisem ibuka). Uwaga, Autor odpowiada nie tylko za treść ibuka, lecz także za treść tej informacji – sam też wyznacza cenę i decyduje o kształcie promocji.
W naszej księgarni Klient zawsze otrzymuje (w jednej cenie) wszystkie rozszerzenia książki, które udostępnił Autor. Nazwy dostępnych rozszerzeń są w opisie ibuka.
Z subtelnych powodów technicznych nie można zagwarantować, iż wszystkie nasze książki otworzą się na każdym urządzeniu elektronicznym, które ma funkcję obsługi ibuków. Bo chociaż nasze książki nie mają wbudowanych utrudnień – pod względem elektronicznym są proste jak konstrukcja cepa, to jednak nie wszyscy producenci  czytników stosują się do ogólnie przyjętych norm…, a skutkiem może być problem z otwarciem pliku.
Trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich formatach dana książka jest dostępna. Początkującemu Czytelnikowi radzimy, aby przed zakupem uzyskał pewność, że urządzenie, na którym zechce otworzyć plik pobranej książki, w ogóle obsługuje te formaty, w jakich jest ona dostępna w Serwisie. Bo jeśli dane urządzenie nie ma oprogramowania np. MOBI, to książka w rozszerzeniu MOBI na nim się NIE otworzy – i za to Serwis naprawdę nie odpowiada.

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW

Informacje o produktach na stronach sklepu to zaproszenie do składania zamówień.
Serwis posługuje się cenami brutto; w imieniu Autora wystawiamy faktury na żądanie.
Zamówienia są przyjmowane w Serwisie w formie elektronicznej przez całą dobę za pomocą formularza (funkcja koszyka).
Warunkiem zakupu jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz opłacenie zakupu.
Zawarcie umowy licencyjnej potwierdza mail, automatycznie wysłany do Klienta, gdy do Serwisu nadchodzi raport o zapłacie.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zakupy są rozliczane za pośrednictwem
  1. transferuj.pl - – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://transferuj.pl, adres e-mail: kontakt@transferuj.pl
  2. system PayPal
 2. Za zakupy w Serwisie można zapłacić e-przelewem lub kartą kredytową, wydaną w Polsce lub za granicą.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zamówienia (liczy się data wpływu zamówienia), chyba że strony ustaliły inaczej.
Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni są automatycznie anulowane (nie są realizowane): Serwis nie jest zobowiązany do realizacji usługi tj. udostępnienia ibuka.

ODBIÓR, WARUNKI ODBIORU

Odbiór ibuków jest bezpłatny i natychmiastowy przez Internet, po zalogowaniu się (pozycja: „Twoje"/ "Pliki" w menu głównym albo "Twoje zakupione ibuki" w menu kontekstowym na koncie Użytkownika) – naciskając link, pobiera się plik/pliki. Wszystkie potrzebne informacje zawiera mail, który po zapłacie przychodzi z Serwisu.
Po zakupie Klient może dokonać do 3 pobrań plików na dysk twardy komputera, którym posłużył się do zalogowania w Serwisie. Przechowywanie zakupionych przez Klienta książek przez 31 dni jest bezpłatną usługą dodatkową. Po upływie pełnych 31 dni (od momentu wniesienia płatności) link, z którego można pobrać pliki – znika.

ZWROTY I REKLAMACJE

Ibuk to „świadczenie, które z uwagi na charakter nie może zostać zwrócone”, a ponadto „świadczenie usług rozpoczęte, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni”. Dlatego Klient ma prawo do zwrotu zapłaty w ramach reklamacji tylko wtedy, jeżeli parametry odebranego ibuka nie są zgodne z opisem na stronie Serwisu. Termin reklamacji: 10 dni od daty zakupu, na adres sklep@selfpublisher.pl

PRAWA AUTORSKIE, ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Pobrane lub zakupione książki elektroniczne służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Klient może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Klient ma obowiązek przestrzegać zasad Licencji Serwisu Selfpublisher do nabytego ibuka, w szczególności nie ma prawa do powielania, modyfikowania i odtwarzania publicznego bez względu na cel i formę tych działań.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).
 2. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
  


ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW CZYTNIKÓW, KSIĄŻEK TRADYCYJNYCH (DRUKOWANYCH) I DROBNYCH PRZEDMIOTÓWSerwis Usług WWWydawniczych Selfpublisher, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony i zarządzany przez Selfpublisher s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-313) przy ul. Sękocińskiej 20 lok. 27, NIP 7010420977, REGON 147195283. Firmy wspólników działają na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma Iwona Liliana Konieczna z siedzibą 01-494 Warszawa, J. Kaden-Bandrowskiego 5/82 została zarejestrowana 9 września 2013 r., NIP 5270019325, REGON 013208035, firma Selfpublisher Paweł Tomczyk z siedzibą 02-695 Warszawa, Orzycka 8/3 została zarejestrowana 8 grudnia 2013 r. NIP 5212647453, REGON 146997974. Kapitał zakładowy spółki, zarejestrowanej w III US Warszawa Śródmieście 18 kwietnia 2014 r. ma wartość dziesięć tysięcy złotych.
Kontakt: sklep@selfpublisher.pl lub na adres firmy.
 

 


OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW


 1. Warunkiem zakupu w Serwisie jest
  1. prawidłowa rejestracja oraz zalogowanie przy użyciu loginu i hasła,
  2. prawidłowe wypełnienie formularza (podanie prawdziwych danych)
  3. opłacenie zakupu.
 2. Informacje o produktach na stronach internetowych sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert (zamówień) w sklepie.
 3. Sklep posługuje się cenami brutto tj. z należnym podatkiem VAT.
 4. Na żądanie wystawiamy faktury.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę za pomocą elektronicznego koszyka.
 6. Za zamówiony produkt należy zapłacić w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia (liczy się data wpływu zamówienia), chyba że strony ustaliły inaczej.
 7. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni są automatycznie anulowane (nie są realizowane). Serwis wtedy nie jest zobowiązany do wysyłki towaru, realizacji usługi; umowa nie zostaje zawarta.
 8. Zawarcie umowy potwierdza mail z Serwisu, automatycznie wysłany do Klienta w chwili, gdy nadchodzi raport o zapłacie.

WARUNKI, FORMY PŁATNOŚCI


 1. Płatności za zakupy są rozliczane za pośrednictwem
  1. transferuj.pl - – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadającą REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, pod adresem strony internetowej: https://transferuj.pl, adres e-mail: kontakt@transferuj.pl
  2. system PayPal
 2. Za zakupy w Serwisie można zapłacić e-przelewem lub kartą kredytową, wydaną w Polsce lub za granicą.

DOSTAWA


 1. W przypadku towarów fizycznych dokonujemy wysyłki wyłącznie na terenie Polski.
 2. W cenie czytników, książek i drobnych przedmiotów już jest zawarty koszt dostawy na terenie Polski. Klient niczego nie dopłaca, ale nie ma możliwości wyboru formy transportu.
 3. Zamówienia są realizowane w dniach i godzinach pracy sklepu:
  1. Czytniki wysyłamy w dni robocze kurierem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania płatności;
  2. Książki i drobne przedmioty wysyłamy w dni robocze poleconym priorytetem w ciągu 5 dni od otrzymania płatności.

REKLAMACJE


 1. Reklamacje należy składać na adres sklep@selfpublisher.pl lub na piśmie na adres firmy.
 2. We wniosku reklamacyjnym należy podać prawdziwe dane wraz z dokładnym adresem do korespondencji, datę zakupu i dokładną nazwę produktu (lub prościej: numer reklamowanego  zamówienia - ta informacja jest na koncie Użytkownika), opis powodu reklamacji, a także sprecyzować żądania.
 3. Termin odpowiedzi pisemnej: 14 (czternaście) dni.

ZWROTY


 1. W sklepie internetowym Klient może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy bez wyjaśnień, przesyłając na adres firmy pismo o odstąpieniu od umowy – wzór pisma 
 2. Klient na własny koszt zwraca towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 


PRAWA AUTORSKIE, ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW


 1. Książki w Serwisie podlegają ochronie prawnej z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Serwis ma niezbędne zgody wydawnictw. Sprzedajemy tylko książki napisane przez naszych Autorów (stałych Użytkowników Serwisu).
 3. Wykorzystanie treści zakupionych książek wymaga pisemnej zgody ze strony ich Wydawcy oraz Serwisu.
 4. Czytniki wymagają oprogramowania, które można pobrać bezpłatnie w sieci, pod adresami które są w informacji od producenta danego czytnika lub/i w opisie produktu na stronie Serwisu.
 5. Czytniki należy eksploatować z największą uwagą. To delikatne urządzenia, w szczególności nieodporne na wstrząsy oraz wilgoć.

INFORMACJE KOŃCOWE


 1. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).
 2. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)