Jesteś tutaj

Wystawianie ibuków

 


Umowa z Autorem, który wystawia w Serwisie swojego ibuka.


Serwis Usług WWWydawniczych Selfpublisher, zwany dalej Serwisem, jest prowadzony i zarządzany przez Selfpublisher s.c. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-313) przy ul. Sękocińskiej 20 lok. 27, NIP 7010420977, REGON 147195283. Firmy wspólników działają na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma Iwona Liliana Konieczna z siedzibą 01-494 Warszawa, J. Kaden-Bandrowskiego 5/82 została zarejestrowana 9 września 2013 r., NIP 5270019325, REGON 013208035, firma Selfpublisher Paweł Tomczyk z siedzibą 02-695 Warszawa, Orzycka 8/3 została zarejestrowana 8 grudnia 2013 r. NIP 5212647453, REGON 146997974. Kapitał zakładowy spółki, zarejestrowanej w III US Warszawa Śródmieście 18 kwietnia 2014 r. ma wartość dziesięć tysięcy złotych.

Kontakt z Administratorem: selfpublisher@selfpublisher.pl

 


Definicje


AUTOR – zarejestrowany Użytkownik, który po zalogowaniu się na swoim koncie udostępnia w formie ibuka w Serwisie treści chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) w celu zawierania umów licencyjnych z Klientami za pośrednictwem Serwisu.

 

KLIENT – zarejestrowany Użytkownik, który pobiera ibuka w Serwisie; jest stroną umowy licencji zawartej z Autorem dzięki pośrednictwu Serwisu.

 

UTWÓR – narzędzie dostępne na Autorskim Stanowisku Pracy, inaczej nazywane selfpublisherem, które służy do profesjonalnego publikowania elektronicznym nakładem własnym przez Autora. Utwór (selfpublisher) w ogólnych zarysach działa podobnie do bloga. Tak samo się go obsługuje, tak samo wyświetla treści na imiennej podstronie Autora, tak samo pozwala on edytować i modyfikować już udostępnioną treść. Ale selfpublisher daje także m. in. możliwość redagowania konspektu tj. przestawiania kolejności wpisów. Ponadto mechanizm jest zintegrowany z konwerterem tekstu (ePub, MOBI, pdf), sklepem i pobieralnią. Jego możliwości składają się na profesjonalną funkcję do publikacji w witrynie a także możliwość generowania ibuka z treści wprowadzonych przez Autora do Serwisu, oraz do upowszechniania tego ibuka, poprzez wystawienie go w sklepie lub pobieralni. Autor, który pracuje na selfpublisherze, może też po konwersji zgrać pliki na swój dysk.

 

SERWIS, SKLEP – w zależności od kontekstu: witryna pod adresem selfpublisher.pl, która służy Użytkownikom za platformę do zawarcia umowy licencyjnej, a także firma Selfpublisher s.c. Iwona Konieczna, Paweł Tomczyk


ARTYKUŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejsza umowa normuje zasady i warunki korzystania z funkcji <wystaw ibuka> przez wszystkich Autorów w Serwisie, bez względu na status technicznych uprawnień ich kont Użytkowników (konto bezpłatne, ASP).
 2. Wystawianie ibuków w sklepie lub/i pobieralni Serwisu to specjalistyczna, zaawansowana usługa edytorska.
  1. Usługi zaawansowane, w szczególności usługę <Wystaw ibuka> Serwis świadczy jedynie na rzecz Użytkownika, który przyjmuje bez zastrzeżeń oraz kumulatywnie spełnia warunki, określone w Umowie.
 3. Serwis nie pobiera opłat za wystawianie oraz oferowanie ibuków na Wirtualnych Targach Książki w Serwisie (tj. w sklepie i pobieralni);
 4. Serwis pobiera prowizję za obsługę udanej sprzedaży kopii ibuka.
 5. Korzystanie z funkcji „wystaw ibuka” przez Użytkownika nieuprawnionego lub w sposób, który narusza zasady Regulaminu skutkuje zablokowaniem konta lub/i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Serwis w trybie bez wypowiedzenia.

ARTYKUŁ 2. SPRAWY TECHNICZNE


 1. Wystawiać ibuki w Serwisie można:
  1. poprzez dodanie do Sklepu plików już ustalonych w postaci MOBI, ePUB, pdf;
  2. poprzez skorzystanie z selfpublishera, który jest zintegrowany ze sklepem oraz pobieralnią, a ponadto pozwala zgrywać pliki, przekonwertowane na rozszerzenia ePub, MOBI, pdf, na dysk Autora, a następnie swobodnie nimi dysponować. 
 2. Konto Użytkownika zarejestrowanego, które jest bezpłatne, umożliwia metodę korzystania z funkcji <wystaw ibuka> opisaną w punkcie 1 a.
 3. Autorskie Stanowisko Pracy, które jest usługą odpłatną, umożliwia korzystanie z funkcji <wystaw ibuka> na sposoby opisane w punktach 1 a-b.

ARTYKUŁ 3. OŚWIADCZENIA AUTORA


 1. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka”, Autor składa oświadczenie, że przyjął do wiadomości i zaakceptował bez zastrzeżeń, iż korzystając z pośrednictwa systemu teleinformatycznego Serwisu Selfpublisher rozpoczął świadczenie usług, wynagradzanych honorarium, a także że przyjął do wiadomości oraz zaakceptował bez zastrzeżeń, że taka działalność jak sprzedaż licencji do swoich praw autorskich nakłada na niego szczególną odpowiedzialność oraz konkretne obowiązki prawne, w szczególności określone ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), ustawą z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.), ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami) i innymi ustawami, na czele z obszernym ustawodawstwem, które normuje prawo podatkowe.
 2. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka”, Autor składa oświadczenie że zapoznał się z niezbędnymi przepisami oraz Umową, miał możliwość zasięgnięcia niezależnej opinii prawnej i zaakceptował bez zastrzeżeń wszystkie swoje powinności oraz postanowienia Umowy i zobowiązuje się szczególnie uważnie z nich wywiązywać lub/i ich przestrzegać.
 3. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka”, Autor składa oświadczenie że przyjął do wiadomości, miał możliwość zasięgnięcia niezależnej opinii prawnej i zaakceptował bez zastrzeżeń, że Serwis generuje i dystrybuuje wyłącznie pliki bez zabezpieczeń tj. bez Watermarki i DRM;
 4. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka” Autor składa oświadczenie, że jego ibuk spełnia kryteria definicji utworu z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), a także że ibuk zawiera treści które nie obrażają polskiego prawa ani nie naruszają żadnych chronionych prawem dóbr oraz interesów osób i podmiotów trzecich, oraz że Autor jest władny sam zadecydować o udostępnieniu go nieograniczonej liczbie odbiorców.
 5. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka” Autor składa oświadczenie, że przyjął do wiadomości i zaakceptował bez zastrzeżeń, że ponosi pełną odpowiedzialność za treść informacji handlowej dotyczącej ibuka (treść profilu ibuka czyli karty towaru w sklepie lub/i pobieralni) co oznacza, że sam i dobrowolnie:
  1. sporządza charakterystykę swojego ibuka oraz ew. podaje dane o sobie i na temat swojej twórczości;
  2. określa sposób dystrybucji ibuka (sklep, pobieralnia) czyli zarządza typem licencji (odpłatna, nieodpłatna), którą oferuje Klientom, korzystając z platformy technicznej Serwisu;
  3. wyznacza cenę swojego ibuka czyli określa wartość swojej opłaty licencyjnej.
 6. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka” Autor składa oświadczenie, że powierza Serwisowi prowadzenie w jego imieniu i na jego rzecz działalności polegającej na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów licencyjnych dotyczących kopii tego ibuka z Klientami Sklepu oraz udostępniania Klientom kopii tego ibuka w powierzonych Serwisowi przez Autora rozszerzeniach w zamian za wnoszone przez Klientów do Serwisu honorarium Autora (opłatę licencyjną), a także powierza Serwisowi gromadzenie swoich honorariów od Klientów do momentu ich rozliczenia, i wyraża zgodę, aby Serwis wykonywał również na jego rzecz dodatkowe usługi polegające na:
  1. informowaniu o/ promowaniu ibuka poprzez wykorzystanie materiałów informacyjnych, udostępnionych przez Autora.
  2. informowaniu o/promowaniu Autora poprzez wykorzystanie jego materiałów informacyjnych.
  3. obsłudze transakcji sprzedaży licencji do tego ibuka;
  4. obsłudze rozliczeń Autora z Serwisem.
 7. Poprzez skorzystanie z funkcji „wystaw ibuka” Autor składa oświadczenie, że wyraża zgodę na zapłatę prowizji dla Serwisu, tytułem wynagrodzenia za jego usługi, naliczanej jako procent od łącznej wartości transakcji zrealizowanych za pośrednictwem Serwisu w okresie pomiędzy kolejnymi rozliczeniami stron według cennika sprzedaży Autora, jeżeli wszystkie należności zostały przez Klientów zapłacone, a transakcje zakończone oraz że wyraża zgodę na wyjściową stawkę prowizji od Autora dla Serwisu, która wynosi:
  1. 50% brutto dla Autorów, którzy wystawiają ibuki, korzystając wyłącznie z bezpłatnego konta Użytkownika;
  2. 40% brutto dla Autorów, którzy w czasie pomiędzy ustalonymi w regulaminie poniżej terminami rozliczeń z Serwisem korzystali z usługi Autorskie Stanowisko Pracy (ASP) przez 1-2 okresy trwania tej usługi;
  3. 30% brutto dla Autorów, którzy w czasie pomiędzy ustalonymi w regulaminie poniżej terminami rozliczeń z Serwisem korzystali z usługi Autorskie Stanowisko Pracy (ASP) przez 3-5 okresów tej usługi;
  4. 20% brutto dla Autorów, którzy w czasie pomiędzy ustalonymi poniżej terminami rozliczeń Autorów z Serwisem korzystali z usługi Autorskie Stanowisko Pracy przez 6 lub więcej okresów.

ARTYKUŁ 4. UMOWA


 1. Złożenie prawidłowych oświadczeń wymienionych w artykule 3 przez Autora oznacza nawiązanie pomiędzy stronami stosunku powiernictwa, opartego na oferowaniu licencji do ibuka Autora przez Serwis oraz pośredniczeniu w sprzedaży i organizacji dystrybucji poprzez sklep lub/i pobieralnię oraz rozliczeń z tytułu dystrybucji kopii ibuka udostępnianych Klientom odpłatnie przez Serwis przez czas nieokreślony.
 2. Umowa dotyczy oferowania, udostępniania i sprzedaży zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu kopii ibuka wystawionego poprzez użycie funkcji <wystaw ibuka>. W ramach niniejszej umowy Serwis nie ma obowiązku ani nie jest uprawniony do zawierania umów dotyczących innych ibuków Autora ani z innymi Klientami w imieniu Autora ani pobierania, gromadzenia i rozliczania innych dochodów Autora.

ARTYKUŁ 5. ZOBOWIĄZANIA SERWISU


 1. Serwis realizuje powiernictwo poprzez:
  1. informowanie potencjalnych Klientów o warunkach koniecznych do zawarcia umowy, w szczególności w zakresie warunków płatności i odbioru ibuka Autora znajdującego się w ofercie, wysokości honorarium autorskiego brutto (ceny sprzedaży ibuka w sklepie), warunkach i zasadach użytkowania ibuków,
  2. udostępnianie specjalnej strony (profilu ibuka/karty towaru) dla ibuka, wystawionego przez Autora w sklepie, pod warunkiem sporządzenia przez Autora prawidłowej informacji handlowej oraz promocyjno-reklamowej;
  3. automatyczne wyświetlanie linków lub/i okładki do tytułu w różnym czasie i w różnych miejscach serwisu (np. strona główna Serwisu, strona główna sklepu) w działach „nowości”, a w przypadku, gdy Serwis uzna to za pożądane, także w innych działach oraz w inny sposób, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów Autora lub własnych;
  4. udziela potencjalnym Klientom informacji o ibuku Autora w elektronicznym katalogu Autorów Serwisu Selfpublisher, przewidzianym do bezpłatnego pobierania oraz możliwym do bezpłatnego upowszechniania, aktualizowanym 2 razy w roku (data wydawnicza: 5 maja i 5 listopada) z wykorzystaniem materiałów dostarczonych Serwisowi przez Autora drogą wywiadu automatycznego lub innej formy kontaktu;
  5. przyjmuje zamówienia, pobiera opłatę za licencję, umożliwia Klientom samodzielny, natychmiastowy i bezpłatny odbiór plików, na żądanie wystawia fakturę w imieniu Autora, a także obsługuje ew. reklamacje.
  6. przechowuje opłaty licencyjne Autora, odpowiada za obsługę księgową, prowadzi sprawne i precyzyjne rozliczenia na zasadach i w terminach ustalonych z Autorem w tej umowie.
 2. Serwis jest zobowiązany do informowania Autora o jego transakcjach tj. Autor otrzymuje:
  1. bieżące automatyczne powiadomienia o transakcjach;
  2. elektroniczny wykaz transakcji, który automatycznie tworzy się na bieżąco na jego koncie Użytkownika w formie przejrzystej tabeli, widocznej po zalogowaniu;
  3. prawo wglądu w dowolnym momencie w dokumentację księgową firmy nt. jego transakcji. Autor uzyskuje ten wgląd na żądanie zgłoszone do Serwisu, w terminie uzgodnionym z księgowością.

ARTYKUŁ 6. ZOBOWIĄZANIA AUTORA


 1. Autor jest obowiązany:
  1. bezwzględnie przestrzegać polskiego prawa obowiązującego w dniu wprowadzenia przez Autora treści do Serwisu a także w dniu udostępniania treści w Serwisie i w dniu generowania treści z wykorzystaniem oprogramowania Serwisu;
  2. udzielać Serwisowi oraz Klientom licencji w zakresach niezbędnych do prawidłowego wykonywania tej umowy;
  3. chronić swoje hasło, skrzynkę mailową, komputer oraz konto Użytkownika przed dostępem osób trzecich w sposób zwyczajowo przyjęty do ochrony kont w banku;
  4. udostępniać w Serwisie rzetelną informację handlową;
  5. wyznaczyć wysokość swojego honorarium (cenę ibuka);
  6. zaopatrzyć Serwis w materiały o swojej pracy, poprzez wypełnienie wywiadu automatycznego/ ankiety, rozsyłanego/ udostępnianej przez Serwis dwa razy do roku (10 kwietnia i 10 października) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych pod rygorem nie uwzględnienia tych materiałów w przygotowywanym wydawnictwie Serwisu;
  7. przesyłać na adres autorzy@selfpublisher.pl zwięzłe informacje nt. swoich planów samowydawniczych, z wyprzedzeniem które pozwala na ich ew. zastosowanie w ramowych planach Serwisu wg. wskazówek w "Instrukcji dla selfpublisherów"; 
  8. terminowo i zgodnie z prawem oraz procedurami Serwisu:
   1. dostarczać/aktualizować prawidłowe dane osobowe do rozliczeń, wypłat i przelewów z Serwisu;
   2. rozliczać się z Serwisem;
   3. rozliczać się z podatków z Urzędem Skarbowym.

ARTYKUŁ 7. WYNAGRODZENIE AUTORA


Wynagrodzenie Autora wynosi 100% honorarium, które każdy Klient wpłacił dla niego do Serwisu (100% ceny wyznaczonej przez Autora).
Autor otrzymuje to wynagrodzenie w całości na swoje konto, ale jest obowiązany ponieść koszta uzyskania swojego dochodu czyli zapłacić fakturę Serwisu tytułem prowizji za pośrednictwo w sprzedaży wg. stawek określonych w art.3 par. 7 oraz samodzielnie dopełnić niezbędnych formalności w Urzędzie Skarbowym w terminach przepisanych prawem.


ARTYKUŁ 8. ROZLICZENIA Z SERWISEM


 1. Aktualny numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za rozliczenia w Serwisie znajduje się w ibuku pt. „Serwis Selfpublisher” (rozdział "Kontakt"), dostępnym w pobieralni, ale w sprawach finansów preferujemy kontakt pisemny: Autorzy po zalogowaniu mają do dyspozycji w stopce link pt. „Formularz kontaktowy do rozliczeń”.
 2. Rozliczenia Serwisu z Autorem są realizowanie w trybie kalendarzowym, a nie dni roboczych, w stałych terminach i następują dwa razy do roku: w okresach 11-16 lipca oraz 11-16 stycznia, obejmując odpowiednio transakcje Autora za okresy 1 stycznia-30 czerwca oraz 1 lipca-31 grudnia.
 3. Jeżeli miesięczny obrót na koncie Użytkownika przez dwa następujące po sobie miesiące przekracza:
  1. 50 zł brutto, to Autor z może złożyć wniosek o rozliczenia w systemie kwartalnym, które następują w terminach 11-16 lutego, 11-16 maja, 11-16 sierpnia, 11-16 listopada, obejmując odpowiednio okresy 1 listopada -31 stycznia, 1 lutego-30 kwietnia, 1 maja – 31 lipca oraz 1 sierpnia – 30 października. Gdy Autor jest uprawniony, to Serwis automatycznie akceptuje jego wniosek.
  2. 100 zł brutto, to Autor może złożyć wniosek o rozliczenia, które następują co miesiąc, pomiędzy 11 a 16 dniem każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Gdy Autor jest uprawniony, to Serwis automatycznie akceptuje jego wniosek.
 4. Serwis zawczasu (z wyprzedzeniem o czternaście dni kalendarzowych tj. 27 czerwca oraz 28 grudnia) przypomina Autorowi mailem o terminach tych rozliczeń, które odbywają się co pół roku, prosząc zwrotnie o:
  1. niezbędne informacje/aktualizacje danych;
  2. zalogowanie się na koncie Użytkownika, w celu przejrzenia wykazu transakcji, który sukcesywnie się tam aktualizuje oraz sprecyzowanie listy uwag czy zapytań do omówienia w trakcie rozliczenia.

5. Autorzy, którzy rozliczają się raz na kwartał lub co miesiąc są obowiązani na bieżąco aktualizować dane oraz obserwować wykaz na koncie - Serwis nie będzie ich molestował korespondencją.

6. Po rozliczeniu stron, które zawiera też obliczenie prowizji Serwisu i formalnym przyjęciu rozliczenia, strony wystawiają rachunki/ faktury. W ciągu 7 dni od akceptacji rozliczenia Autor przesyła do Serwisu swój rachunek, a Serwis przesyła Autorowi swoją fakturę.

7. Wzajemne płatności stron następują w ciągu 14 dni od dokonania rozliczenia. Płatności następują wyłącznie przelewem: honoraria od Serwisu wpływają na imienny rachunek bankowy Autora, a prowizja od Autora wpływa na firmowy rachunek bankowy Serwisu. Datę zapłaty stanowi data złożenia przez Serwis oraz przez Autora polecenia przelewu w banku.

8. W rozliczeniach nie będą ujmowane transakcje Autora, które jeszcze się nie zakończyły (np. trwa proces reklamacji). Takie transakcje są rozliczane jednostkowo, niezwłocznie po ich zakończeniu i bez względu na wysokość należnej kwoty dla Autora, żeby nie przenosić zaległości na następny okres do rozliczenia.

9. Brak reakcji Autora na zaproszenie Serwisu do rozliczeń w umówionych terminach bilansowania kont Autorów lub/i naruszenie terminów, oznacza złożenie przez Autora wniosku o przełożenie terminu jego rozliczenia na następny termin, który mu przypada, zgodnie z tą umową. Serwis automatycznie akceptuje ten wniosek Autora, niemniej strony są obowiązane dokonać rozliczenia chociaż jeden raz w każdym roku kalendarzowym, bez względu na wysokość należności dla Autora.

10. Uporczywe naruszanie terminów rozliczeń stanowi podstawę do wypowiedzenia Autorowi przez Serwis niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

11. Opóźnienie w płatności prowizji dla Serwisu oznacza złożenie przez Autora wniosku o zawieszenie jego aktywności w Serwisie na okres do 62 dni, a następnie o zakończenie jego współpracy z Serwisem w trybie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Serwis automatycznie akceptuje ten wniosek Autora i nie jest odtąd zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Autora. Odblokowanie konta i wznowienie świadczeń następuje po opłaceniu należnej prowizji z ustawowymi odsetkami, pod warunkiem że nie upłynęły terminy tj. że konto Użytkownika nie zostało już skasowane.

12. Akceptacja tej umowy oznacza wyrażenie przez Autora zgody na wykorzystanie systemu informatycznego Serwisu Selfpublisher oraz komunikacji elektronicznej do zawierania umów, tworzenia rozliczeń i innej dokumentacji, wystawianie i otrzymywanie elektronicznych rachunków, faktur oraz zmniejszania do niezbędnego minimum nakładów czasu, pracy i kosztów obu stron.

13. W przypadku likwidacji konta Użytkownika Serwis rezerwuje sobie prawo do potrącenia swojej prowizji z płatności należnej Autorowi tj. przelania mu honorarium już pomniejszonego o swoją prowizję oraz przesłania faktury za usługę pośrednictwa.


ARTYKUŁ 9. ZMIANY W UMOWIE


 1. Serwis rewiduje wysokość prowizji oraz warunki umowy Autora dwa razy do roku, w ramach ogólnych rozliczeń z Autorami. Ewentualna indywidualna propozycja od Serwisu dla Autora zależy od:
  1. obrotów na koncie Autora;
  2. tego, czy i w jaki sposób Autor korzysta z usługi Autorskie Stanowisko Pracy w Serwisie;
  3. aktywności i stażu Autora w Serwisie;
  4. innych czynników. 
 2. Jeżeli Autor nie zaakceptuje propozycji nowej umowy, stan prawny nie ulega zmianie.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozliczeń z Autorami, stawki prowizyjnej lub innych warunków umowy.
  1. O zmianie regulaminu Autor zostanie powiadomiony co najmniej na jeden miesiąc przed wprowadzeniem zmiany, za wyjątkiem takich przypadków jak zmiana w prawie oraz zmiana interpretacji prawa w Polsce lub/i dowolna sprzeczność w interpretacji tego prawa czy sprzeciw złożony przez odpowiednie organy, zwłaszcza podatkowe. W przypadku zmian w prawie, zmiany w regulaminie będą wprowadzane w terminach określonych przez te zmiany w prawie, a w przypadku zmiany lub sprzeczności w interpretacji prawa czy sprzeciwu z uwagi na najlepiej pojęty interes Autorów nawet ze skutkiem natychmiastowym, z chwilą ogłoszenia w Serwisie.
  2. Zmiany w Regulaminie nie obowiązują wstecz, chyba że taki jest sens zmian w prawie, ustanowionym przez polskiego Ustawodawcę.
 4. Niezgodę na zmiany regulaminu Autor wyraża poprzez bezzwłoczne wypowiedzenie Serwisowi umowy z zachowaniem lub bez zachowania terminu wypowiedzenia, po czym strony bezzwłocznie dokonują rozliczenia, a następnie konto Użytkownika zostaje skasowane.

ARTYKUŁ 10. SYTUACJE SPORNE


 1. Z uwagi na profilaktykę sytuacji spornych, Serwis zabrania publikacji treści (w szczególności wystawiania ibuka) w Serwisie drogą umów zawieranych automatycznie, w sytuacji gdy Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do treści, do której autorskie prawa osobiste przysługują innej osobie, a także w sytuacji gdy Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe lub/i osobiste do treści, lecz autorskie prawa osobiste lub/i majątkowe przysługują również innej osobie/innym osobom. Korzystanie z Serwisu w takich sytuacjach wymaga indywidualnej umowy, zawartej przed udostępnieniem treści w Serwisie; kontakt selfpublisher@selfpublisher.pl
 2. W sytuacji spornej strony działają na zasadach i w trybie ujętym przez „Zasady i warunki korzystania z Serwisu Selfpublisher”.

 ARTYKUŁ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY


 1. Powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy przez Serwis powinno zostać dokonane co najmniej na jeden miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy.
 2. W przypadku nie podejmowania korespondencji przez Autora pod adresem wskazanym do kontaktu, Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania jego konta Użytkownika oraz likwidację konta Użytkownika.
 3. Autor może wypowiedzieć umowę w każdej chwili poprzez napisanie jednoznacznego żądania zakończenia sprzedaży jego ibuka (zdjęcie ze sklepu, wycofanie, zakończenie licencji) lub skorzystanie z procedur zakończenia współpracy z Serwisem (patrz: „Procedury Administratora”).
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Serwis zaprzestaje oferowania ibuków Autora, ale strony są obowiązane zabezpieczyć umowy już zawarte z Klientami, a następnie bez zwłoki dokonać ostatecznego rozliczenia (przy konieczności uwzględnienia procedur reklamacji wykonanie rozliczenia może przekroczyć 7 dni roboczych).
 5. W okresie wypowiedzenia Serwis nie ma prawa ani obowiązku oferowania ibuków Autora nowym Klientom i świadczenia Autorowi żadnych usług, w szczególności usług dodatkowych.

ARTYKUŁ 12. SYTUACJE WYJĄTKOWE


 1. Autor może złożyć w Serwisie pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do kontroli rozliczeń oraz dokumentacji finansowej Serwisu, a także innej niezbędnej współpracy, na okoliczność sytuacji wyjątkowej np. ciężkiej choroby, okresowej niezdolności do samodzielnej reprezentacji z różnych przyczyn czy na przypadek śmierci, jednak wypłata honorarium z Serwisu może nastąpić wyłącznie na imienne konto Autora (lub, w przypadku śmierci Autora, uprawnionych spadkobierców).
 2. W przypadku śmierci Autora, odpowiednio powiadomiony Serwis jest obowiązany odpowiednio przekształcić wygląd graficzny konta Autora oraz kontynuować realizację umowy aż do chwili, gdy sądowy wyrok określi podmiot/podmioty władny/e objąć zarząd nad prawami autorskimi do ibuków Autora oraz zrealizować swoje uprawnienia do wypłaty honorariów z Serwisu.
  1. W przypadku śmierci Autora, odpowiednio powiadomiony Serwis jest uprawniony do zamieszczenia niezbędnych informacji na stronie Autora, a także odpowiedniej redakcji noty biograficznej w ibuku Autora.
 3. Śmierć Autora nie zrywa stosunku powiernictwa, a ponadto Serwis jest uprawniony w granicach zwykłego zarządu do działania we własnym zakresie, mogącego przysporzyć dochodu ze sprzedaży licencji spadkobiercy/ spadkobiercom Autora, obciążając go/ich ewentualnym niezbędnym kosztem takiego działania podczas rozliczenia, które bez zwłoki następuje po objęciu spadku przez spadkobiercę/spadkobierców.

ARTYKUŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania dobrej wiary oraz lojalności i uczciwości kontraktowej wobec drugiej strony, a także interpretacji wykonania tego regulaminu zgodnie z duchem prawa, które zawsze ma za cel ochronę interesów obu stron kontraktu.
 2. Strony podejmują wszelkie przedsięwzięcia wspólne oraz indywidualne, nastawione na zwiększenie częstotliwości możliwych wypłat dla Autora oraz wypracowanie korzystnej umowy indywidualnej.
 3. Wypełniając warunek ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) zakazuje się udostępniania w Serwisie lub z wykorzystaniem oprogramowania Serwisu treści o charakterze bezprawnym, jakkolwiek związanych z działalnością o cechach bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje. Zakazuje się także bezprawnego działania oraz naruszania dobrych obyczajów w Serwisie lub przy wykorzystaniu jego możliwości technicznych.
 4. Autor oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
 5. Autor oświadcza, że upoważnia Serwis do wystawiania w jego imieniu Klientom faktur na żądanie.
 6. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Autorskie oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie spory wynikające z tej umowy strony rozstrzygać będą szybko i w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości osiągnięcia consensusu, spór rozpatrzy właściwy sąd powszechny. 

 

 
****

Ogół zagadnień związanych z publikacją w Serwisie normują:

 • Licencja Serwisu;
 • Umowa z Autorem, który wystawia swojego ibuka 
 • Umowa o świadczenie odpłatnych usług elektronicznych - Autorskie Stanowisko Pracy ASP 1
 • Instrukcja dla Selfpublisherów.